Instytutowe Klauzule Ładunkowe (C) 1/1/82

Instytutowe Klauzule Ładunkowe (C) 1/1/82 stanowią najwęższy zakres pokrycia obejmują ryzyko utraty lub uszkodzenia ładunku wskutek: pożaru, wybuchu, wywrócenia się lub wykolejenia pojazdu lądowego, wejścia statku na mieliznę, jego zatonięcia lub przewrócenia, zderzenia się statku lub pojazdu lądowego z jakimkolwiek obiektem zewnętrznym, a także wskutek wyładunku w porcie schronienia, poświęcenia awarii wspólnej oraz celowego wyrzucenia ładunku za burtę statku.

 

Ryzyka objęte ubezpieczeniem
1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z wyjątkami wymienionymi w klauzulach 4, 5, 6 i 7,

1.1 stratę lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, które można rozsądnie przypisać:

1.1.1 pożarowi lub eksplozji,
1.1.2 wejściu statku lub jednostki pływającej na mieliznę, zatonięciu, lub wywróceniu się do góry dnem,
1.1.3 wywróceniu się lub wykolejeniu pojazdu lądowego,
1.1.4 zderzeniu się statku, jednostki pływającej lub pojazdu z jakimkolwiek obiektem zewnętrznym innym niż woda,
1.1.5 wyładunkowi w porcie schronienia,

1.2 stratę lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowaną przez

1.2.1 poświęcenie awarii wspólnej,
1.2.2 wyrzucenie za burtę statku.
Klauzula ryzyk
2. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje koszty awarii wspólnej i ratownictwa, rozliczone lub ustalone zgodnie z umową frachtową i/lub właściwym prawem i praktyką, poniesione w celu uniknięcia lub w związku z uniknięciem szkody z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wyłączonych w klauzulach 4, 5, 6 i 7 lub gdzie indziej w niniejszej umowie ubezpieczenia. Klauzula o awarii wspólnej
3. Niniejsze ubezpieczenie rozszerza się w celu zapewnienia ubezpieczonemu odszkodowania z tytułu takiego działu w odpowiedzialności, wynikającego z zamieszczonej w umowie frachtowej klauzuli "Zderzenia z obopólnej winy", jaki odpowiada szkodzie objętej niniejszym ubezpieczeniem. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia ze strony armatora na podstawie takiej klauzuli, ubezpieczony zgadza się powiadomić ubezpieczyciela, który będzie uprawniony do prowadzenia obrony ubezpieczonego przed takim roszczeniem, na własny koszt. Klauzula "Zderzenia z obopólnej winy"
Wyłączenia
4. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje:

4.1 straty, uszkodzenia ani wydatków, jakie można przypisać winie umyślnej ubezpieczonego,

4.2 zwykłego wycieku, zwykłej utraty na wadze lub objętości, lub zwykłego zużycia przedmiotu ubezpieczenia,

4.3 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych niedostatecznym albo niewłaściwym opakowaniem lub przygotowaniem przedmiotu ubezpieczenia (dla celów niniejszej klauzuli 4.3 rozumie się, że "opakowanie" obejmuje też zasztauowanie w kontenerze lub nadwoziu wymiennym, lecz tylko wówczas, gdy zasztauowanie wykonane zostało przed rozpoczęciem niniejszego ubezpieczenia, względnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność),

4.4 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych wadą ukrytą lub naturalnymi właściwościami przedmiotu ubezpieczenia,

4.5 straty, uszkodzenia ani wydatków bezpośrednio spowodowanych opóźnieniem, nawet gdyby opóźnienie to spowodowane zostało ryzykiem objętym ubezpieczeniem (z wyjątkiem wydatków płatnych na podstawie klauzuli 2),

4.6 straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających z niewypłacalności lub uchybień finansowych właściciela, armatora lub czarterującego statek,

4.7 rozmyślnego uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia lub jakiejkolwiek jego części wskutek bezprawnego czynu jakiejkolwiek osoby,

4.8 straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających z użycia jakiejkolwiek broni wojennej o działaniu opartym na rozszczepieniu atomowym lub jądrowym i/lub fuzji albo innej podobnej reakcji albo sile radioaktywnej lub materii radioaktywnej.
Klauzula wyłączeń ogólnych
5.1 Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, szkody, lub wydatków wynikających z: niezdatności żeglugowej statku lub jednostki pływającej, niezdatności statku, jednostki pływającej, pojazdu, kontenera lub nadwozia wymiennego do bezpiecznego przewozu przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony, lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, był świadom takiej niezdatności w czasie załadunku przedmiotu ubezpieczenia na ten środek transportu.

5.2 Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do zarzutu naruszenia dorozumianych zastrzeżeń o zdatności żeglugowej statku i zdatności statku do przewozu przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, chyba że ubezpieczony, lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, był świadom takiej niezdatności.
Klauzula wyłączająca niezdatność do żeglugi i przewozu
6. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych przez

6.1 wojnę, wojnę domową, rewolucję, bunt, powstanie lub zamieszki społeczne powstałe z ich przyczyny lub jakiekolwiek wrogie działania ze strony lub przeciwko państwu biorącemu udział w wojnie,

6.2 zabór, zajęcie, zatrzymanie, ograniczenie swobody lub przetrzymanie oraz konsekwencje tych czynów lub ich usiłowań,

6.3 porzucone miny, torpedy, bomby lub inną porzuconą broń wojenną.
Klauzula wyłączeń wojennych
7. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, uszkodzenia ani wydatków

7.1 spowodowanych przez strajkujących, robotników objętych lokautem lub osoby biorące udział w niepokojach robotniczych, rozruchach lub zamieszkach społecznych,

7.2 wynikających ze strajków, lokautów, niepokojów robotniczych, rozruchów lub zamieszek społecznych,

7.3 spowodowanych przez terrorystów lub osoby działające z pobudek politycznych.
Klauzula wyłączeń strajkowych
Czas trwania
8.1 Niniejsze ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą, kiedy towary opuszczają magazyn lub miejsce składowania w miejscu wymienionym w niniejszej umowie dla rozpoczęcia przewozu, biegnie podczas zwykłego przebiegu przewozu i kończy się albo

8.1.1 z chwilą dostarczenia do miejsca składowania lub magazynu odbiorcy albo innego końcowego magazynu lub miejsca składowania w miejscu przeznaczenia wymienionym w niniejszej umowie,

8.1.2 z chwilą dostarczenia do jakiegokolwiek innego magazynu lub miejsca składowania, w miejscu przeznaczenia wymienionym w niniejszej umowie lub przed nim, których ubezpieczony zdecyduje się użyć, albo

8.1.2.1 dla składowania innego niż w trakcie zwykłego przebiegu przewozu, lub
8.1.2.2 dla przydzielenia lub dystrybucji, albo

8.1.3 z upływem 60 dni od zakończenia wyładunku towarów ubezpieczonych na podstawie niniejszej umowy poza burtę statku morskiego w końcowym porcie wyładunku, w zależności od tego, która z tych okoliczności zdarzy się najpierw.

8.2 Jeżeli towary, po ich wyładowaniu poza burtę statku morskiego w końcowym porcie wyładunku, lecz przed zakończeniem niniejszego ubezpieczenia, mają być wysłane do miejsca przeznaczenia innego niż miejsce do którego są ubezpieczone na podstawie niniejszej umowy, niniejsze ubezpieczenie, z zastrzeżeniem zakończenia jak postanowiono powyżej, nie rozciąga się poza moment rozpoczęcia przewozu do tego innego miejsca przeznaczenia

8.3 Niniejsze ubezpieczenie pozostanie w mocy (z zastrzeżeniem zakończenia jak postanowiono powyżej i postanowień klauzuli 9) podczas opóźnienia, na które ubezpieczony nie ma wpływu, podczas zboczenia z drogi, przymusowego wyładunku, ponownego załadunku lub przeładunku, a także podczas jakiejkolwiek zmiany przedsięwzięcia, wynikających ze skorzystania ze swobody przyznanej armatorowi lub czarterującemu na podstawie umowy frachtowej.
Klauzula o przewozie
9. Jeżeli na skutek okoliczności, na jakie ubezpieczony nie ma wpływu, umowa przewozu zakończy się w porcie lub miejscu innym niż miejsce przeznaczenia wymienione w niniejszej umowie albo przewóz w inny sposób zakończy się przed dostarczeniem towarów zgodnie z postanowieniami klauzuli 8, wówczas niniejsze ubezpieczenie zakończy się również, chyba, że ubezpieczyciel zostanie niezwłocznie powiadomiony i poproszony o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej. W takim razie ubezpieczenie niniejsze pozostanie w mocy, pod warunkiem zapłacenia dodatkowej składki na życzenie ubezpieczyciela, albo

9.1 do czasu, aż towary zostaną sprzedane i dostarczone w takim porcie lub miejscu, lub, o ile w szczególny sposób nie uzgodniono inaczej, do czasu upływu 60 dni od przybycia towarów ubezpieczonych na podstawie niniejszej umowy do tego portu lub miejsca, w zależności od tego, która z tych okoliczności zajdzie najpierw, albo,

9.2 jeśli towary zostaną wysłane w ciągu wspomnianego 60-dniowego okresu (lub jakiegokolwiek uzgodnionego jego przedłużenia) do miejsca przeznaczenia wymienionego w niniejszej umowie lub do jakiegokolwiek innego miejsca przeznaczenia, aż zakończy się zgodnie z postanowieniami klauzuli 8.
Klauzula o zakończeniu umowy przewozu
10. Jeśli, po rozpoczęciu niniejszego ubezpieczenia, ubezpieczony zmieni miejsce przeznaczenia, ubezpieczenie pozostanie w mocy, pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia ubezpieczyciela, za składką i na warunkach do uzgodnienia. Klauzula o zmianie podróży
Roszczenia
11.1. Aby uzyskać odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia, ubezpieczony musi mieć ubezpieczalny interes w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia w chwili powstania szkody.

11.2 Z zastrzeżeniem 11.1, ubezpieczonemu przysługiwać będzie odszkodowanie za szkodę objętą niniejszym ubezpieczeniem i powstałą w okresie jego trwania, choćby szkoda ta powstała przed zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba że ubezpieczony wiedział o szkodzie, a ubezpieczyciel o niej nie wiedział.
Klauzula o ubezpieczalnym interesie
12. Jeśli, wskutek działania ryzyka objętego niniejszym ubezpieczeniem, ubezpieczony przewóz zakończy się w porcie lub miejscu innym niż to, do którego przedmiot niniejszego ubezpieczenia został ubezpieczony, ubezpieczyciel zwróci ubezpieczonemu wszelkie dodatkowe koszty słusznie i rozsądnie poniesione na wyładunek, składowanie oraz wysyłkę przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, do którego jest on ubezpieczony na podstawie niniejszej umowy.Niniejsza klauzula 12, która nie ma zastosowania do kosztów awarii wspólnej i ratownictwa, podlega wyłączeniom zawartym w klauzulach 4, 5, 6 i 7 i nie obejmuje kosztów wynikających z winy, niedbalstwa, niewypłacalności, bądź uchybień finansowych ubezpieczonego lub osśb, za które ponosi odpowiedzialność. Klauzula o kosztach wysyłki
13. Żadne roszczenie z tytułu straty całkowitej konstruktywnej nie zostanie uznane na podstawie niniejszej umowy, chyba że został rozsądnie zgłoszony abandon przedmiotu ubezpieczenia, dlatego że jego strata całkowita rzeczywista wydaje się nieunikniona lub dlatego że koszty odzyskania, naprawy i wysyłki przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, do którego został ubezpieczony przekroczyłyby jego wartość po przybyciu tamże. Klauzula o stracie całkowitej konstruktywnej
14.1. Jeżeli ubezpieczony zawrze ubezpieczenie zwiększonej wartości ładunku będącego przedmiotem niniejszego ubezpieczenia, uzgodnioną wartość ładunku stanowić będzie suma wartości niniejszego ubezpieczenia i wszystkich ubezpieczeń zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do takiej sumy wartości ubezpieczeń.W przypadku roszczenia, ubezpieczony zobowiązany jest udowodnić ubezpieczycielowi wysokość sum wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

14.2 O ile niniejsze ubezpieczenie dotyczy zwiększonej wartości ładunku, zastosowanie ma następująca klauzula:

Uzgodnioną wartość ładunku stanowić będzie suma wartości ubezpieczenia pierwotnego i wszystkich ubezpieczeń zwiększonej wartości przedmiotowego ładunku zawartych przez ubezpieczonego i pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do takiej sumy wartości ubezpieczeń. W przypadku roszczenia, ubezpieczony zobowiązany jest udowodnić ubezpieczycielowi wysokość sum wszystkich pozostałych ubezpieczeń.
Klauzula o zwiększonej wartości
Korzyści ubezpieczenia
15. Niniejsze ubezpieczenie nie może przynieść korzyści przewoźnikowi ani innej osobie, której powierzono ładunek. Klauzula o nieprzynoszeniu korzyścii
Zmniejszanie szkód
16. W odniesieniu do szkody, która może być przedmiotem roszczenia na podstawie niniejszej umowy, ubezpieczony, osoby, za które ponosi on odpowiedzialność i jego agenci zobowiązani są:

16.1 podejmować rozsądne działania w celu uniknięcia lub zmniejszenia szkody, oraz

16.2 zadbać o to, by wszelkie prawa wobec przewoźników, osób którym powierzono ładunek lub innych osób trzecich zostały należycie zabezpieczone i wykonane, a ubezpieczyciel zwróci ubezpieczonemu wszelkie koszty słusznie i rozsądnie poniesione dla wykonania powyższych obowiązków, w dodatku do odszkodowania przysługującego na podstawie niniejszego ubezpieczenia.
Klauzula o obowiązkach ubezpieczonego
17. Działania podjęte przez ubezpieczonego lub ubezpieczyciela w celu ratowania, zabezpieczania lub odzyskania przedmiotu ubezpieczenia, nie będą uważane za przyjęcie lub odmowę przyjęcia abandonu, ani nie będą w inny sposób naruszać praw którejkolwiek ze stron. Klauzula zrzeczenia
Unikanie zwłoki
18. Ubezpieczony zobowiązany jest działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach, na które ma wpływ. Klauzula o działaniu bez zwłoki
Prawo i praktyka
18. Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu i praktyce angielskiej. Klauzula prawa i praktyki angielskiej
UWAGA:Gdy ubezpieczony poweźmie wiadomość o zdarzeniu, które jest warunkowo objęte ubezpieczeniem, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela, a prawo do takiego warunkowego pokrycia uzależnione jest od wypełnienia tego obowiązku.

 

 

Jesteśmy na Google+
Google+
Znajdź nas na Facebook
Facebook