Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A) 1/1/82

Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A) 1/1/82 stanowią pełny zakres pokrycia sformułowany na zasadzie "All Risks" czyli "wszystkich ryzyk". Oznacza to, że pokryciem objęta jest utrata lub uszkodzenie ładunku wskutek wszystkich ryzyk nie wymienionych z nazwy, z wyjątkiem określonych w klauzulach wyłączeń, takich jak ubytki naturalne, wada ukryta towaru lub jego naturalne właściwości, itd.

 

Ryzyka objęte ubezpieczeniem
1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje wszelkie ryzyka straty lub szkody w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia, z wyjątkiem wymienionych niżej w klauzulach 4, 5, 6 oraz 7. Klauzula ryzyk
2. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje awarie wspólna i koszty ratownictwa rozliczone lub ustalone zgodnie z umowa frachtowa lub wlasciwym prawem i praktyka, poniesione w celu unikniecia lub w zwiazku z uniknieciem straty z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wylaczonych w klauzulach 4, 5, 6 i 7 lub gdzie indziej w niniejszym ubezpieczeniu. Klauzula awarii wspólnej
3. Niniejsze ubezpieczenie rozszerza się w celu zapewnienia Ubezpieczonym odszkodowania z tytulu takiego udzialu w odpowiedzialności, wynikajacego z zamieszczonej w umowie frachtowej klauzuli "Zderzenia z obopólnej winy", jaki odpowiada stracie podlegającej wyrównaniu na podstawie niniejszej umowy. W wypadku jakiegokolwiek roszczenia ze strony właścicieli statku na podstawie wspomnianej klauzuli, Ubezpieczeni zgadzają się powiadomić Ubezpieczycieli, którzy będą mieli prawo, na własny koszt, bronić Ubezpieczonych przed takim roszczeniem. Klauzula "Zderzenia z obopólnej winy"
3. Niniejsze ubezpieczenie rozszerza się w celu zapewnienia Ubezpieczonym odszkodowania z tytułu takiego udziału w odpowiedzialności, wynikającego z zamieszczonej w umowie frachtowej klauzuli "Zderzenia z obopólnej winy", jaki odpowiada stracie podlegającej wyrównaniu na podstawie niniejszej umowy. W wypadku jakiegokolwiek roszczenia ze strony włascicieli statku na podstawie wspomnianej klauzuli, Ubezpieczeni zgadzaja się powiadomić Ubezpieczycieli, którzy będą mieli prawo, na wlasny koszt, bronić Ubezpieczonych przed takim roszczeniem. Klauzula "Zderzenia z obopólnej winy"
Wyłączenia
4.1. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, szkody lub wydatku, jakie mozna przypisac świadomie wadliwemu postepowaniu Ubezpieczonych. Klauzula ogólnych wyłączeń
4.2. Zwyklego wycieku, zwyklej utraty na wadze lub na objetości, lub zwykłego zuzycia przedmiotu objętego ubezpieczeniem.  
4.3. Straty, szkody lub wydatku, spowodowanych niedostatecznym lub niewłaściwym opakowaniem, wzglednie przygotowaniem przedmiotu objętego ubezpieczeniem (dla celów niniejszej klauzuli 4.3 rozumie się, że "opakowanie" obejmuje zasztauowanie w kontenerze, bądź w podnoszonym krytym pojeździe, lecz tylko wówczas, kiedy zasztauowanie takie przeprowadzone jest przed poczatkiem biegu niniejszego ubezpieczenia, wzglednie przez Ubezpieczonych lub ich podwładnych).  
4.4. Straty, szkody lub wydatku, będących nastepstwem wadliwej właściwości lub natury przedmiotu objętego ubezpieczeniem.  
4.5. Straty, szkody lub wydatku, będących bezposrednim nastepstwem opóznienia nawet gdyby opóznienie to spowodowane zostało ryzykiem objętym ubezpieczeniem (z wyjątkiem wydatków płatnych na podstawie klauzuli 2 jak wyzej).  
4.6. Straty, szkody lub wydatku wynikających z niewyplacalności lub uchybień finansowych właścicieli, zarządców, czarterujacych lub armatorów statku.  
4.7. Straty, szkody lub wydatku wynikających z uzycia jakiejkolwiek broni wojennej, z zastosowaniem atomowego lub jadrowego rozszczepienia lub fuzji, albo innej podobnej reakcji lub radioaktywnej siły, albo substancji.  
5.1. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, szkody lub wydatku, wynikających na skutek:
   - niezdatności żeglugowej statku lub jednostki pływającej,
   - niezdatności statku, jednostki pływającej, pojazdu, kontenera lub podnoszonego krytego pojazdu do bezpiecznego przewiezienia przedmiotu objętego ubezpieczeniem,
jezeli Ubezpieczeni lub ich podwladni byli świadomi istnienia tego rodzaju niezdatności żeglugowej lub innej niezdatności, w czasie kiedy załadowywano przedmiot objęty ubezpieczeniem,
Klauzula wyłączenia niezdatności żeglugowej i innej
5.2. Ubezpieczyciele zrzekaja się zarzutu opartego na rekojmi zdatności żeglugowej statku i zdatności statku do przewiezienia przedmiotu objętego ubezpieczeniem do miejsca przeznaczenia, chyba ze Ubezpieczeni lub ich podwladni byli świadomi takiej niezdatności żeglugowej lub innej niezdatności.  
6. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, szkody lub wydatku spowodowanych:  
6.1. Wojna, wojna domowa, rewolucja, rebelia, powstaniem bądź wynikajacymi stad zamieszkami społecznymi, lub jakimkolwiek wrogim działaniem ze strony lub przeciwko prowadzacemu wojne panstwu. Klauzula wyłączenia wojny
6.2. Zaborem, zajeciem, zatrzymaniem, ograniczeniem swobody lub przetrzymaniem (z wyjątkiem piractwa) oraz skutkami tychze aktów bądź jakichkolwiek usilowan ich dokonania.  
6.3. Porzuconymi minami, torpedami, bombami lub inna porzucona bronia wojenna..  
7.1. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, szkody lub wydatku spowodowanych przez strajkujacych, zlokautowanych robotników lub osoby biorace udzial w zaklóceniach pracy, rozruchach bądź zamieszkach spolecznych. Klauzula wyłączenia strajku
7.2. Wynikajacych ze strajków, lokautów, zaklócen pracy, rozruchów bądź zamieszek spolecznych.  
7.3. Spowodowanych przez jakiegokolwiek terroryste lub jakakolwiek osobe dzialajaca z pobudek politycznych.  
Czas trwania
8.1. Niniejsze ubezpieczenie rozpoczyna się z chwila, kiedy towary opuszczaja magazyn lub miejsce składowania w miejscu wymienionym w niniejszej umowie jako miejsce rozpoczecia przewozu, biegnie podczas zwykłego przebiegu przewozu i konczy się bądź to. Klauzula o przewozie
8.1.1. z chwila dostarczenia do magazynu lub miejsca składowania odbiorców lub innego koncowego magazynu lub miejsca składowania w miejscu przeznaczenia wymienionym w niniejszej umowie.  
8.1.2. z chwila dostarczenia do jakiegokolwiek innego magazynu lub miejsca składowania czy to przed miejscem przeznaczenia, czy to w miejscu przeznaczenia wymienionym w niniejszej umowie, jakie Ubezpieczeni wybiora w celu skorzystania z niego, bądź to:
   - dla składowania innego, anizeli podczas zwykłego przebiegu przewozu,
   - dla przydzielenia albo rozprowadzenia
 
8.1.1. z uplywem 60 dni po zakończeniu wyladowania poza burtę towarów ubezpieczonych niniejsza umowa, ze statku morskiego w koncowym porcie wyładunku, którakolwiek z tych okoliczności zdarzy się najpierw.  
8.2. Jezeli towary po ich wyladowaniu poza burtę ze statku morskiego w koncowym porcie wyładunku, lecz przed zakończeniem niniejszego ubezpieczenia, zostaja wysłane do miejsca przeznaczenia innego, anizeli miejsca do jakiego są one ubezpieczone na podstawie niniejszej umowy, ubezpieczenie to, podczas gdy podlega zakończeniu zgodnie z tym, co postanowiono wyzej, nie rozciaga się poza moment rozpoczecia się przewozu do tego innego miejsca przeznaczenia.  
8.3. Niniejsze ubezpieczenie pozostanie w mocy (podlegając zakończeniu zgodnie z tym, co postanowiono powyzej, a takze z postanowieniami klauzuli 9 jak poniżej) podczas opóznienia, na jakie Ubezpieczeni nie maja wpływu, podczas jakiegokolwiek zejscia z drogi, przymusowego wyładunku, ponownego załadunku, bądź przeładunku, a takze podczas jakiejkolwiek zmiany przedsięwziecia wynikajacej z wykorzystania swobody przyznanej właścicielom statku albo czarterujacym na podstawie umowy frachtowej.  
9. Jezeli na skutek okoliczności, na jakie Ubezpieczeni nie maja wpływu, bądź to umowa przewozu zakończyła się w innym porcie lub w miejscu niz miejsce przeznaczenia wymienione w niniejszej umowie, bądź to przewóz w inny sposób zakończył się przed dostarczeniem towarów zgodnie z tym, co przewidziano wyzej w klauzuli 8, wówczas ubezpieczenie niniejsze równiez się zakończy, chyba ze Ubezpieczyciele otrzymuja niezwlocznie powiadomienie oraz zazadane zostanie przedłużenie ochrony, kiedy to ubezpieczenie niniejsze pozostanie w mocy, pod warunkiem zaplacenia dodatkowej składki, jeśli Ubezpieczyciele jej zazadaja, bądź to Klauzula zakończenia umowy przewozu
9.1. do czasu, az towary zostaną sprzedane i dostarczone w takim porcie lub miejscu, albo jeśli w szczególny sposób nie uzgodniono inaczej, do czasu upływu 60 dni po przybyciu towarów niniejsza umowa ubezpieczonych do tego portu lub miejsca, którakolwiek z tych okoliczności zdarzy się najpierw, bądź to  
9.2. jeśli towary zostaną wysłane w ciągu wspomnianego 60-dniowego okresu (lub jakiegokolwiek uzgodnionego jego przedluzenia) do miejsca przeznaczenia wymienionego w niniejszej umowie albo do jakiegokolwiek innego miejsca przeznaczenia az do zakończenia zgodnie z postanowieniami klauzuli 8 powyzej.  
9.3. W wypadku gdy po rozpoczeciu biegu niniejszego ubezpieczenia miejsce przeznaczenia zostało przez Ubezpieczonych zmienione, uznaje się to za objęte ubezpieczeniem, za składka i na warunkach do uzgodnienia, z zastrzezeniem niezwlocznego powiadomienia o tym Ubezpieczycieli. Klauzula zmiany Podróży
Reklamacje
11.1. Aby uzyskac odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia, Ubezpieczeni musza miec ubezpieczalne zainteresowanie w odniesieniu do przedmiotu objętego ubezpieczeniem w chwili powstania szkody. Klauzula ubezpieczalnego zainteresowania
11.2. Z zastrzezeniem punktu 11.1 powyzej, Ubezpieczeni uprawnieni będą do uzyskania odszkodowania za stratę objęta ubezpieczeniem, jaka powstala w okresie objętym niniejszym ubezpieczeniem, chocby ta strata powstala przed zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba, że Ubezpieczeni wiedzieli o powstalej szkodzie, a Ubezpieczyciele o niej nie wiedzieli.  
12. W wypadku gdy wskutek dzialania ryzyka objętego niniejszym ubezpieczeniem ubezpieczony przewóz konczy się w porcie lub w miejscu innym niz to, do którego przedmiot objęty jest niniejszym ubezpieczeniem, Ubezpieczyciele zwróca ubezpieczonym wszelkie dodatkowe koszty poniesione slusznie i rozsadnie na wyladowanie, składowanie oraz wysylke przedmiotu do miejsca przeznaczenia, do którego jest on ubezpieczony na podstawie niniejszej umowy. Niniejsza klauzula 12, która nie ma zastosowanie do awarii wspólnej lub kosztów ratownictwa, podlega wyłączeniom zawartym w klauzulach 4, 5, 6 i 7 powyzej i nie obejmuje kosztów wynikających z winy, niedbalstwa, niewyplacalności bądź uchybien finansowych ubezpieczonych lub ich podwładnych. Klauzula kosztów wysyłkowych
13. Zadne roszczenie z tytulu "konstruktywnej" straty całkowitej nie podlega zaspokojeniu na podstawie niniejszej umowy, chyba, że przedmiot objęty ubezpieczeniem zostal rozsadnie porzucony, bądź to z racji tego, że jego rzeczywista strata całkowita okazala się nieunikniona, bądź to z powodu tego, że koszt odzyskania, rekondycji i wysylki przedmiotu do miejsca przeznaczenia, do którego zostal ubezpieczony, przekroczył jego wartość po przybyciu tamze. Klauzula "konstruktywnej straty całkowitej"
14.1. Jesliby Ubezpieczeni zawarli jakiekolwiek ubezpieczenie zwiększonej wartości w odniesieniu do ładunku ubezpieczonego niniejsza umowa, uwazac się będzie, że uzgodniona wartość ładunku powiekszona będzie do całej kwoty ubezpieczonej na podstawie niniejszego ubezpieczenia, a wszelkie ubezpieczenia zwiększonej wartości, pokrywające stratę oraz odpowiedzialność na podstawie niniejszego ubezpieczenia będą w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia w niniejszej umowie pozostaje do takiej całej kwoty ubezpieczonej. W wypadku roszczenia Ubezpieczeni dostarcza Ubezpieczycielom dowody w odniesieniu do kwot ubezpieczonych na podstawie wszelkich innych ubezpieczeń. Klauzula zwiększonej wartości
14.2. W wypadku gdy niniejsze ubezpieczenie odnosi się do zwiększonej wartości, zastosowanie znajdzie klauzula nastepujaca : Uzgodniona wartość ładunku uwazac się będzie za równa całej kwocie ubezpieczonej na podstawie pierwotnego ubezpieczenia i wszystkich ubezpieczeń zwiększonej wartości, pokrywających stratę i dokonanych w odniesieniu do ładunku przez Ubezpieczonych, przy czym odpowiedzialność na podstawie niniejszego ubezpieczenia będzie w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia w umowie niniejszej pozostaje do takiej całej kwoty ubezpieczenia. W wypadku roszczenia Ubezpieczeni dostarcza Ubezpieczycielom dowody w odniesieniu do kwot ubezpieczonych na podstawie wszelkich innych ubezpieczeń.  
Korzyści ubezpieczenia
15. Niniejsze ubezpieczenie nie będzie zapewniać korzyści przewoźnikowi lub innej osobie, której powierzono ładunek. Klauzula nie zapewnien korzyści
Zmniejszenie strat
16. W odniesieniu do straty, jaka moze byc przedmiotem roszczenia na podstawie niniejszej umowy, Ubezpieczeni oraz ich podwladni i przedstawiciele obowiazani są: Klauzula obowiazków Ubezpieczonych
16.1. Podejmowac takie srodki, jakie moga byc rozsadne w celu unikniecia bądź zmniejszenia tejże straty  
16.2. zapewnić, aby wszystkie prawa w stosunku do przewoźników, osób którym powierzono ładunek, bądź innych osób trzecich, zostaly nalezycie zabezpieczone i wykonane, a Ubezpieczyciele, poza wszelka stratą podlegąjaca wyrównaniu na podstawie niniejszej umowy, zwróca Ubezpieczonym wszelkie koszty słusznie i rozsądnie poniesione w zwiazku z wykonaniem powyższych obowiazków.  
17. Srodki podejmowane przez Ubezpieczonych albo przez Ubezpieczycieli w celach ratowania, zabezpieczenia, bądź odzyskania przedmiotu objętego ubezpieczeniem, nie będą uwazane za zrzeczenie się lub przyjecie abandonu, ani tez nie będą w inny sposób naruszac praw którejkolwiek ze stron.  
Unikanie zwloki
18. Zastrzega się w niniejszym ubezpieczeniu, że Ubezpieczeni maja działac z rozsadnym pośpiechem we wszelkich okolicznościach, na jakie maja wpływ. Klauzula rozsądnego pośpiechu
Prawo i praktyka
19. Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu i praktyce angielskiej. Klauzula angielskiego prawa i praktyki
UWAGA : Jest rzeczą konieczna, by Ubezpieczeni, gdy tylko dowiedza się o zdarzeniu, które jest "objęte ubezpieczeniem" na podstawie niniejszego ubezpieczenia, niezwłocznie powiadomili Ubezpieczycieli, przy czym prawo do ochrony ubezpieczeniowej uzależnione jest od wypełnienia tego obowiazku.

 

 

Jesteśmy na Google+
Google+
Znajdź nas na Facebook
Facebook