Płatności za towar

Płatności za towar

Informacja o sposobach płatności

Akredytywasą formą rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku. Jest to stosowana metoda jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu. Dokument określający warunki tych rozliczeń nazywa się także listem kredytowym (ang. Letter of Credit, L/C, LC, LOC).

Stosowanych jest wiele rodzajów akredytyw w obrocie, ale mają one wspólny mechanizm działania.

Wygląda to następująco:

  • Kredytodawca (najczęściej kupujący) zabezpiecza w banku określoną sumę. Najczęściej wykonuje się to poprzez dokonanie blokady lub złożenie gwarancji.
  • Następnie kredytodawca instruuje bank, pod jakimi warunkami i do jakiej kwoty strony trzecie (zazwyczaj sprzedający) mają prawo korzystać z tych pieniędzy. Korzystanie z kredytu może być różne na przykład: kredyt dla sprzedającego, akceptacja weksli sprzedającego, zapłata sprzedającemu i inne. Jeśli akredytywa służy jako zabezpieczenie interesów sprzedającego, to musi być nieodwołalna.
  • Bank wystawia akredytywę zgodnie z instrukcjami.
  • Strona upoważniona (jest to najczęściej sprzedający) korzysta z kredytu, jest to jednak pod warunkiem przedstawienia bankowi dowodu, że wywiązuje się ze swych zobowiązań.

Tzw. akredytywę dokumentową wystawia bank na wniosek kupującego i zgodnie z jego instrukcjami. W niej bank zobowiązuje się wypłacić określoną kwotę sprzedającemu. Jednak robi to pod warunkiem, że ten przedstawi i złoży w banku komplet dokumentów dowodzących, iż wywiązał się ze swych zobowiązań kontraktowych oraz innych dokumentów wymaganych przez kupującego. Wspomnianym dowodem jest zazwyczaj list przewozowy podpisany przez odbiorcę na znak, że towar został dostarczony na miejsce przeznaczenia (albo na inne miejsce, zgodnie z bazą kontraktu), albo konosament. Takim dowodem takim może być także np. protokół odbioru usługi.

Inkaso to warunkowa forma płatności. Polega ona na pobraniu przez bank od kupującego na rzecz sprzedającego określonej należności. Dokonuje się tego w zamian za wydanie powierzonych przez sprzedającego dokumentów, zgodnie z ustalonymi warunkami. Inkaso ma jednak pewne mankamenty – sprzedający wysyłając towar nie ma pewności, czy inkaso zostanie rzeczywiście wykupione, a nabywca nie jest w stanie przed uiszczeniem zapłaty zbadać zgodności towaru z ustaleniami kontraktowymi. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty handlowe (np.: faktura, świadectwo pochodzenia, dokumenty transportowe, dokumenty ubezpieczeniowe itd.) i finansowe (np. weksel).

Zachęcamy do korzystania z usług naszej firmy i zapoznania się z ofertą spedycji morskiej.

Leave a reply